Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Osiguranje kosine na raskrsnici u sklopu glavnog projekat za ažuriranje (izmjenu) glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf – prolaz magistralnih cesta M5 i M16 kroz Donji Vakuf; Izmjena glavnog projekta raskrsnice R2

Infra d.o.o. Sarajevo

Infra d.o.o. Sarajevo, član Udruženja Inženjera Geotehničara u BiH, izradila je za investitora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Glavni projekat za ažuriranje (izmjenu) Glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf – prolaz magistralnih cesta M5 i M16 kroz Donji Vakuf; Izmjena glavnog projekta raskrsnice R2, u sklopu kojeg je, kao mjera osiguranja kosine na raskrsnici, predviđena izrada armirano-betonske (AB) sidrene potporne konstrukcije.

Ukupna dužina AB sidrene potporne konstrukcije iznosi cca 100 m, pri čemu visina varira od 2,80 m do 18,00 m, i izvedena je u nagibu 4:1. Sidrena potporna konstrukcija se sastoji AB horizontalnih i vertikalnih greda dimenzija 80/80 cm, te trajnih geotehničkih prednapregnutih sidara. Za ispunu prostora između greda, odabrana je izrada kamena u betonu, a što je vizuelno adekvatno rješenje za gradsku sredinu gdje se nalazi potporna konstrukcija. Ostatak zasječene površine kosine se izvodi u nagibu 3:1, a za dijelove kosine koji nisu zaštićeni sa AB sidrenom potpornom konstrukcijom, predviđeno je osiguranje sa Hexmat (ili sličnim) kompozitnim pletivom, torkret betonom i betonskim gabionima.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba