Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Glavni projekat zaštite jame – Crni Vrh

Emna d.o.o. Sarajevo

Emna d.o.o. Sarajevo, član Udruženja Inženjera Geotehničara u BiH, izradila je za investitora Crni Vrh d.o.o. Sarajevo Glavni projekat zaštite jame, u sklopu kojeg je, kao zaštita iskopa građevinske jame, predviđena izrada zaštitne konstrukcije od armirano-betonskih (AB) šipova prečnika 90 cm i prednapregnutih sidara u četri reda.

Ukupan broj šipova je 126. Osovinski razmak šipova iznosi 2,0 m, a između šipova se radi zaštitni zid od armiranog betona debljine 25 cm. Na vrhu šipova, a po cijelom obimu jame, radi se naglavna greda od armiranog betona dimenzija 90/70 cm. Dubina ukopovanja šipova je 5,0 m ispod donje kote iskopa. Zaštitni zid između šipova radi se do donje kote iskopa kako bi spriječilo osipanje i lokalno klizanje tla između šipova u građevinsku jamu. Konstrukcija za zaštitu iskopa građevinske jame služi kako bi se stvorili uslovi za izvođenje konstrukcije objekta i spriječila slijeganja okolnog tla na kojem su fundirani susjedni objekti i postojeće saobraćajnice.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba