Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Historijat

Udruženje Inženjera Geotehničara u BiH je osnovano 19. novembra 2012. godine sa sjedištem u ulici Stjepana Tomića 3 u krugu Univerziteta u Sarajevu – Građevinskog fakulteta. Zbog ekspanzije u gradnji objekata visokogradnje i niskogradnje, javila se sve veća potreba građevinske prakse za specifičnim znanjima iz oblasti geotehničkog inženjerstva, pri čemu je posao inženjera geotehničara postao sve traženiji, a njihova odgovornost sve veća. Gradnja objekata visokogradnje, pored standardnih zahtjeva temeljenja, nerijetko zahtijeva i izvođenje različitih tipova zaštitnih jama. Gradnja objekata niskogradnje, pri čemu je trenutno najznačajniji projekat izgradnje koridora Vc, zbog reljefa i geoloških karakteristika terena, nerijetko je praćena izgradnjom kompleksnih potpornih konstrukcija, kao i tunela. Također, neizostavan i vrlo izražen je i problem klizišta i njihove sanacije. Optimalna projektna rješenja za prethodno navedene, probleme koji se gotovo svakodnevno susreću u građevinskoj praksi, zahtijevaju kombinaciju znanja i iskustva inženjera geotehničara. S tim u vezi, osnovano je Udruženje Inženjera Geotehničara u BiH s ciljem unapređenja struke kroz međusobnu saradnju članova Udruženja, saradnju s drugim privrednim subjektima i akademskom zajednicom, održavanje stručnih skupova i konferencija, uređenje regulative iz oblasti geotehničkog inženjerstva, stipendiranje najuspješnijih studenata itd.

Ideja za osnivanje ovog Udruženja veže se za raniji period i to za ideje Jugoslovenskog društva za mehaniku tla i fundiranje koje je osnovano 1949. godine. Inženjeri geotehničari iz BiH su bili sastavni dio ovog društva, a uposlenici Zavoda za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu su predstavljali jedne od njegovih najznačajnijih članova. Naime, prof. dr Dušan Krsmanović, dipl. ing. građ. je od 1954. godine obavljao funkciju sekretara društva, a 1963. godine je izabran za predsjednika društva na redovnom savjetovanju održanom u Beogradu. Prof. dr Hamid Dolarević, dipl. ing. građ. je od 1975. godine obavljao funkciju sekretara društva, a 1978. godine je izabran za predsjednika društva na savjetovanju društva održanom na Ilidži. Ovo nije bio prvi put da se savjetovanje društva održalo u Sarajevu, jer je još davnog ljeta 1954. godine, Ilidža bila domaćin najznačajnijeg skupa geotehničara na nivou tadašnje Jugoslavije. Nepohodno je istaknuti neka od najznačajnijih imena inženjera geotehničara u BiH, s obzirom na njihov doprinos afirmaciji i unapređenju struke, kao što su:

Prof. dr Dušan Krsmanović, dipl. ing. građ.
Prof. dr Dušan Krsmanović, dipl. ing. građ.Prof. dr Dušan Krsmanović, dipl. ing. građ. rođen je 1908. godine u Sarajevu. Tehnički fakultet završio je 1931. godine u Beogradu. Nakon toga se posvetio stručnom radu na brojnim gradilištima širom Bosne i Hercegovine, pogotovo u Zenici, kao projektant i izvođač konstrukcija.  U toku drugog svjetskog rata izbjegao je u Beograd gdje je početkom 1945. godine stupio u službu Saveznog ministarstva građevina kao istaknuti projektant. Nakon osnivanja Tehničkog fakulteta u Sarajevu, izabran je, po pozivu, za docenta na predmetu Mehanika tla i fundiranje. U funkciji nastavnika Tehničkog, odnosno Građevinskog fakulteta, bio je izabran najprije kao vanredni, a od 1958. godine kao redovni profesor. Stekao je velike zasluge za razvoj nauke u geotehnici i fundiranju. Osnovao je i gradio Zavod za geotehniku i fundiranje u Sarajevu, te dao veliki doprinos razvoju nove naučne discipline gdje je ubrzo stekao ugled jednog od njenih najzapaženijih predstavnika. Učestvovao je u projektovanju i izvođenju velikih građevinskih projekata kao što su izgradnje brana Jablanica, Grančarevo, Rama i brojnim drugim, izgradnja naše najveće željezničke i drugih saobraćajnica i mnogih objekata za industrijske i druge svrhe. Objavio je veliki broj radova i održao veliki broj predavanja po čitavom svijetu. Za zasluge stečene u naučnom radu, izabran je 1961. godine za dopisnog člana bivšeg Naučnog društva, da bi kasnije postao dopisni, a od 1967. godine i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji je generalni sekretar bio u periodu 1969 – 1971. godine. Imao je i mnoge druge značajne dužnosti: bio je dugo godina predsjednik Jugoslovenskog društva za mehaniku tla i fundiranje, predsjednik Upravnog odbora Republičkog saveza za naučni rad, itd. Nosilac je visokih odlikovanja, a 1964. godine, za istaknute zasluge u nauci, dodijeljena mu je 27. julska nagrada. Na Građevinskom fakultetu u Sarajevu bio je u dva navrata dekan, predsjednik Fakultetskog savjeta, šef Katedre i imao brojne druge funkcije. Preminuo je 1974. godine.
Prof. dr Hamid Dolarević, dipl. ing. građ.
Prof. dr Dušan Krsmanović, dipl. ing. građ.Prof. dr Hamid Dolarević, dipl. ing. građ. rođen je 1925. godine u Ulcinju. Tehnički fakultet završio je 1956. godine u Sarajevu. Do oktobra 1959. godine je radio u Građevinskom preduzeću Vranica u Sarajevu, kada se zaposlio kao asistent na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. U januaru 1966. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: Nosivost paralelno položenih traka i njihovi međusobni uticaji na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. U martu 1968. godine izabran je u zvanje docenta za naučnu oblast Mehanika tla i fundiranje. U februaru 1976. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora, a u decembru 1982. godine u zvanje redovnog profesora na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 1982. do 1986. godine obavljao je funkciju direktora Zavoda za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu, a u periodu od 1986. do 1988. obavljao je funkciju Dekana Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Od 1975. do 1978. biran je za sekretara Jugoslovenskog društva za mehaniku tla i fundiranje, a od 1978. do 1981. bio je predsjednik te institucije. U svojoj karijeri objavio je preko trideset naučnih radova. Kao jedan od vodećih stručnjaka iz oblasti geomehanike na području bivše Jugoslavije učestvovao u rješavanju gotovo svih značajnih geomehaničkih problema u regionu. Penzionisan je u martu 1990. godine, ali se nakon rata, 1996. godine ponovo angažovao u Zavodu za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja kao što su Orden rada sa zlatnim vijencem za naročite zasluge i postignute uspjehe u radu od značaja za napredak zemlje, Ukaz Predsjednika SFRJ od novembra 1974. godine, Dobitnik republičke nagrade za nauku „Veselin Masleša“, 1975. godine, Povelja Građevinskog fakulteta u Sarajevu, 1975. godine i Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva za rješenje problema deponije grada Sarajeva, 1992. godine. Preminuo je 2002. godine u Sarajevu.
Prof. dr Dževad Sarač, dipl. ing. građ.
Prof. dr Dževad Sarač, dipl. ing. građ. rođen je 1932. godine u Mostaru. Tehnički fakultet završio je 1958. godine u Sarajevu, nakon čega se, kao diplomirani inženjer, posvetio stručnom radu. Osnivanjem Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Dževad Sarač je, po pozivu, 1966. godine izabran za asistenta na predmetima iz oblasti geotehnike. Zatim je izabran u zvanje docenta, kasnije u zvanje vanrednog profesora, a od 1982. godine u zvanje redovnog profesora na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Dao je veliki doprinos razvoju nauke u geotehnici i fundiranju. Osnovao je i gradio Zavod za geotehniku i fundiranje u Sarajevu, te dao veliki doprinos razvoju nove naučne discipline gdje je ubrzo stekao ugled jednog od njenih najzapaženijih predstavnika. Učestvovao je u projektovanju i izvođenju velikih građevinskih projekata kao što su izgradnje brana Jablanica, Grančarevo, Rama i brojnim drugim, izgradnja naše najveće željezničke i drugih saobraćajnica i mnogih objekata za industrijske i druge svrhe. Objavio je veliki broj radova i održao veliki broj predavanja po čitavom svijetu. Autor je ili koautor više od 150 geotehničkih studija, ekspertiza i projekata. Bio je predavač i na  Fakultetu građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1974-1992) i na Univerzitetu Kebangsaan u Maleziji (1995-1997). Za zasluge stečene u naučnom radu, Dževad Sarač izabran je 1987. godine za dopisnog člana člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a redovni član je bio u periodu od 1995 do 2018. godine. Imao je i mnoge druge značajne dužnosti: Bio je član Međunarodnog i Jugoslovenskog društva za mehaniku tla i fundiranje, kao i društva za jugoistočnu Aziju. Dobitnik je republičke nagrade za nauku “Veselin Masleša“ 1997. godine i većeg broja priznanja: Orden rada sa zlatnim vijencem, Povelja Građevinskog fakulteta i Plaketa Univerziteta u Sarajevu. Proglašen je za zaslužnog člana Saveza građevinskih inžinjera i tehničara Jugoslavije. Preminuo je 2018. godine u Sarajevu.
Prof. dr Zlatko Langof, dipl. ing. građ.
Prof. dr Dušan Krsmanović, dipl. ing. građ.Prof. dr Zlatko Langof rođen je 1934. godine u Sarajevu. Tehnički fakultet  završio je 1959. godine u Sarajevu. Od 1960. godine je radio u Zavodu za geotehniku i fundiranje u Sarajevu sve do 1972. godine kada se zaposlio kao asistent na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, 1980. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: Naponi i deformacije brdske mase i pritisci na tunelske obloge za neke slučajeve diskontinuuma. Od 1980. godine do 2006. godine radio je kao redovni profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, gdje je i penzionisan. Osim angažmana na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, u periodu od 1995. godine do 2004. godine radio je kao redovni profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U svojoj karijeri objavio je preko dvadeset naučnih radova. Kao jedan od vodećih stručnjaka iz oblasti geomehanike na području bivše Jugoslavije učestvovao je u rješavanju gotovo svih značajnih geomehaničkih problema u regionu od kojih se mogu istaći: HE Grančarevo, HE Bočac, HE Rama, HE Bekhma u Iraku, HE Dabar, projekat rekonstrukcije Starog Mosta u Mostaru, izgradnja cestovnog tunela Karavanke, izrada projektne dokumentacije na koridoru Vc, itd. Nakon penzionisanja nastavio se baviti stručnim radom iz oblasti geotehnike na raznim infrastrukturnim i energetskim projektima u Bosni i Hercegovini i regionu. Preminuo je 2020. godine u Sarajevu.

Udruženje Inženjera Geotehničara u BiH ostaje predano ciljevima Jugoslavenskog društva za mehaniku tla i fundiranje. Udruženje je u dosadašnjem radu organizovalo nekoliko naučno-stručnih skupova i predavanja, članovi Udruženja su učestovali u izradi velikog broja projektnih rješenja, u publikaciji nekoliko knjiga i značajnog broja stručnih i naučnoistraživačkih radova, te su bili izlagači na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima. Članovi Udruženja, koji su ujedno i uposlenici Univerziteta u Sarajevu – Građevinskog fakulteta, su 2019. godine inicirali osnivanje master studija geotehnike. Udruženje Inženjera Geotehničara u BiH će kontinuirano unapređivati budući rad kako bi postavljeni ciljevi Udruženja bili realizovani.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba